f

SumiennyKsiegowy.pl

Wejdź na profil

g+
Logo portalu Sumienny Księgowy - najlepszej wyszukiwarki księgowych
Sumienny Ksiegowy

Zadzwoń:

+48 324343007* - Pola obowiązkowe.

Certyfikat Ministerstwa Finansów: 3938/1998


Certyfikat Ministerstwa Finansów: 2694/1997


Certyfikat Sumienny Księgowy: SK1561J616

Nawiąż współpracę
„Rowinga” Kancelaria Podatkowa Gamoń Krystyna

NIP:

6510002811

Sumienny Ksiegowy

Siedziba firmy

44-240 Żory

Rybnicka 248

tel.: 324343007

fax: 324751229

Poznaj historię naszej firmy

HISTORIA FIRMY

Dzia­łal­ność go­spo­dar­czą w za­kre­sie do­radz­twa po­dat­ko­we­go i pro­wa­dze­nia ksiąg han­dlo­wych pod­ję­łam w 1996 ro­ku po ukoń­cze­niu stu­diów po­dy­plo­mo­wych na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Ka­to­wi­cach na Wy­dzia­le Ra­chun­ko­wo­ści. W 1997 r. od­by­łam szko­le­nie w za­kre­sie po­dat­ków w In­sty­tu­cie Stu­diów Po­dat­ko­wych prof. Wi­tol­da Mo­dze­lew­skie­go za­koń­czo­ne po­myśl­nie zda­nym eg­za­mi­nem pań­stwo­wym w Mi­ni­ster­stwie Fi­nan­sów. Osta­tecz­ny wpis nr 03938 na li­stę do­rad­ców po­dat­ko­wych uzy­ska­łam 30.01.1998 r. Od­by­łam tak­że szko­le­nia w za­kre­sie po­dat­ków i ra­chun­ko­wo­ści w Izbie Skar­bo­wej w Ka­to­wi­cach oraz Pol­skim To­wa­rzy­stwie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach. Co­rocz­nie bio­rę udział w kon­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych po­dat­ków, tak­że kon­fe­ren­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych.

Firma rozpoczęła świadczenie usług w 1992 roku.

ZAKRES USŁUG

Ofe­ru­je­my usłu­gi w za­kre­sie: do­radz­twa po­dat­ko­we­go za­kła­da­nie firm au­dy­ty po­dat­ko­we firm re­pre­zen­to­wa­nie po­dat­ni­ków przed or­ga­na­mi po­dat­ko­wy­mi i są­dem ad­mi­ni­stra­cyj­nym prze­kształ­ca­nie i li­kwi­da­cja firm pro­wa­dze­nia ksiąg han­dlo­wych, do­ku­men­ta­cji VAT, ZUS do­radz­twa fi­nan­so­we­go

Poznaj szczegóły oferty

usługi podstawowe

 • Rozliczenia PIT
 • Pomoc przy założeniu firmy
 • Rozliczenia CIT
 • Rozliczenia PFRON
 • Dokumentacja ZUS
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rozliczenia VAT
 • Obsługa kadr i płac
 • Księgi handlowe
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Reprezentacja firmy przed urzędami
 • Ryczałt

Specjalizacja firmy

Specjalista ds. rachunkowości

usługi rozszerzone

 • Podział i łączenie spółek

Promocja

Skontaktuj się z właścicielem biura rachunkowego by uzyskać indywidualną ofertę

Zobacz galerię i skomentuj profil

Przeglądasz profil firmy "„Rowinga” Kancelaria Podatkowa Gamoń Krystyna" znaleziony dla frazy księgowa Żory posiadający do tej pory następujące opinie:

Anna Wyroba
(19.02.2017)
pozytywna

Biuro zawsze staje na wysokości zadania. Satysfakcja gwarantowana!

Julia Dyla
(23.01.2017)
pozytywna

Maksymalne zadowolenie ze wszystkich usług świadczonych przez biuro.

Bohdan Mech
(22.03.2016)
pozytywna

Trafne rozwiązania i brak komplikacji. To cechy zdecydowanie opisujące biuro.

Stefan Strojek
(13.03.2016)
pozytywna

Usługi prowadzone z zachowaniem najwyższej dbałości o dyskrecję. Polecam!

Oskar Marks
(15.08.2015)
pozytywna

Biuro terminowo i z zaangażowaniem wykonuje wszystkie obowiązki.

Multi Sp. z o.o.
(03.08.2015)
pozytywna

Korzystne rabaty, miła atmosfera, elastyczne godziny pracy. Polecam serdecznie!

Henryk Bienias
(21.06.2015)
pozytywna

Pełen profesjonalizm i bardzo przystępne ceny.

Antonina Puchałka
(15.06.2015)
pozytywna

Biuro zapewnia szybkość, oszczędności finansowe, dyskrecję i bezpieczeństwo.


WCZYTAJ WIĘCEJ

Wszystkie poniższe pola są wymagane:

Niniejszy podmiot został zweryfikowany i figuruje w spisach: księgowa Żory a także biuro rachunkowe Żory