facebook

SumiennyKsiegowy.pl

Wejdź na profil

google+




Logo portalu Sumienny Księgowy - najlepszej wyszukiwarki księgowych

* - Pola obowiązkowe.

x Zamknij

Certyfikat Ministerstwa Finansów: 3938/1998


Certyfikat Ministerstwa Finansów: 2694/1997


Certyfikat Sumienny Księgowy: SK1561J616

„Rowinga” Kancelaria Podatkowa Gamoń Krystyna

NIP:

6510002811

Sumienny Ksiegowy

Siedziba firmy

44-240 Żory

Rybnicka 248

tel.: 324343007

fax: 324751229

Poznaj historię naszej firmy

HISTORIA FIRMY

Dzia­łal­ność go­spo­dar­czą w za­kre­sie do­radz­twa po­dat­ko­we­go i pro­wa­dze­nia ksiąg han­dlo­wych pod­ję­łam w 1996 ro­ku po ukoń­cze­niu stu­diów po­dy­plo­mo­wych na Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Ka­to­wi­cach na Wy­dzia­le Ra­chun­ko­wo­ści. W 1997 r. od­by­łam szko­le­nie w za­kre­sie po­dat­ków w In­sty­tu­cie Stu­diów Po­dat­ko­wych prof. Wi­tol­da Mo­dze­lew­skie­go za­koń­czo­ne po­myśl­nie zda­nym eg­za­mi­nem pań­stwo­wym w Mi­ni­ster­stwie Fi­nan­sów. Osta­tecz­ny wpis nr 03938 na li­stę do­rad­ców po­dat­ko­wych uzy­ska­łam 30.01.1998 r. Od­by­łam tak­że szko­le­nia w za­kre­sie po­dat­ków i ra­chun­ko­wo­ści w Izbie Skar­bo­wej w Ka­to­wi­cach oraz Pol­skim To­wa­rzy­stwie Eko­no­micz­nym w Ka­to­wi­cach. Co­rocz­nie bio­rę udział w kon­fe­ren­cjach do­ty­czą­cych po­dat­ków, tak­że kon­fe­ren­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych.

Firma rozpoczęła świadczenie usług w 1992 roku.

ZAKRES USŁUG

Ofe­ru­je­my usłu­gi w za­kre­sie: do­radz­twa po­dat­ko­we­go za­kła­da­nie firm au­dy­ty po­dat­ko­we firm re­pre­zen­to­wa­nie po­dat­ni­ków przed or­ga­na­mi po­dat­ko­wy­mi i są­dem ad­mi­ni­stra­cyj­nym prze­kształ­ca­nie i li­kwi­da­cja firm pro­wa­dze­nia ksiąg han­dlo­wych, do­ku­men­ta­cji VAT, ZUS do­radz­twa fi­nan­so­we­go

Poznaj szczegóły oferty

usługi podstawowe

 • Rozliczenia PIT
 • Pomoc przy założeniu firmy
 • Rozliczenia CIT
 • Rozliczenia PFRON
 • Dokumentacja ZUS
 • Ewidencja środków trwałych
 • Rozliczenia VAT
 • Obsługa kadr i płac
 • Księgi handlowe
 • Księgi przychodów i rozchodów
 • Reprezentacja firmy przed urzędami
 • Ryczałt

Specjalizacja firmy

Specjalista ds. rachunkowości

usługi rozszerzone

 • Podział i łączenie spółek

Promocja

Skontaktuj się z właścicielem biura rachunkowego by uzyskać indywidualną ofertę

Zobacz galerię i skomentuj profil

Anna Wyroba
(19.10.2015)
pozytywna

Biuro zawsze staje na wysokości zadania. Satysfakcja gwarantowana!

Julia Dyla
(23.09.2015)
pozytywna

Maksymalne zadowolenie ze wszystkich usług świadczonych przez biuro.

Bohdan Mech
(22.09.2015)
pozytywna

Trafne rozwiązania i brak komplikacji. To cechy zdecydowanie opisujące biuro.

Stefan Strojek
(13.09.2015)
pozytywna

Usługi prowadzone z zachowaniem najwyższej dbałości o dyskrecję. Polecam!

Oskar Marks
(15.08.2015)
pozytywna

Biuro terminowo i z zaangażowaniem wykonuje wszystkie obowiązki.

Multi Sp. z o.o.
(03.08.2015)
pozytywna

Korzystne rabaty, miła atmosfera, elastyczne godziny pracy. Polecam serdecznie!

Henryk Bienias
(21.06.2015)
pozytywna

Pełen profesjonalizm i bardzo przystępne ceny.

Antonina Puchałka
(15.06.2015)
pozytywna

Biuro zapewnia szybkość, oszczędności finansowe, dyskrecję i bezpieczeństwo.

Wszystkie poniższe pola są wymagane: